Parkování pro rezidenty

Podmínky pro vystavení rezidentní
parkovací karty

Bydliště v lokalitě

Žadatel (rezident = fyzická osoba, občan nepodnikatel) má ve vymezené lokalitě trvalý pobyt zapsaný v občanském průkazu NEBO ve vymezené lokalitě vlastní nemovitost. Cizinci doloží povolení k pobytu.

Právní vztah k vozidlu

Žadatel vlastní nebo provozuje vozidlo a je zapsán v technickém průkazu jako vlastník nebo provozovatel, případně má vozidlo pořízené na leasing nebo úvěr a doloží leasingovou nebo úvěrovou smlouvu na vozidlo vedenou na své jméno. Smlouva musí být uzavřena s oprávněným poskytovatelem finančních, úvěrových nebo leasingových služeb (www.clfa.cz).

Kompletní znění podmínek pro vystavení rezidentní parkovací karty naleznete zde. Odpovědi na často kladené dotazy ohledně rezidentních parkovacích karet naleznete zde.

Podmínky pro vystavení abonentní
parkovací karty

Bydliště, sídlo firmy nebo provozovna v lokalitě

Žadatel (abonent = fyzická osoba, která má jako zaměstnanec svěřené služební vozidlo i k soukromému užívání) má ve vymezené lokalitě trvalý pobyt zapsaný v občanském průkazu. Žadatel (abonent = fyzická osoba, občan podnikatel nebo právnická osoba) má ve vymezené lokalitě sídlo společnosti nebo zapsanou provozovnu.

Právní vztah k vozidlu

Žadateli bylo zaměstnavatelem svěřeno služební vozidlo i k soukromým účelům a žadatel spolu s technickým průkazem, ve kterém je zaměstnavatel uveden jako vlastník vozidla (případně je vozidlo pořízeno na leasing, či úvěr a bude předložena platná smlouva uzavřená s oprávněným poskytovatelem finančních, úvěrových nebo leasingových služeb (www.clfa.cz) doloží potvrzení o příjmu ze závislé činnosti dle zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (formulář zde).

Žadatel vlastní vozidlo provozované za účelem podnikání a je zapsán v technickém průkazu jako vlastník, případně má vozidlo pořízené na leasing nebo úvěr a doloží leasingovou nebo úvěrovou smlouvu na vozidlo vedenou na své jméno. Smlouva musí být uzavřena s oprávněným poskytovatelem finančních, úvěrových nebo leasingových služeb (www.clfa.cz).

Kompletní znění podmínek pro vystavení abonentní parkovací karty naleznete zde. Odpovědi na často kladené dotazy ohledně abonentních parkovacích karet naleznete zde.

Parkovací karta je vydávána na 1 či 12 měsíců v elektronické podobě. Zaplacené parkovné se nevrací.

Parkovací karta nebude vydána žadateli, který je veden v registru dlužníků statutárního města Chomutova.

Mapa zpoplatněného parkování v Chomutově

Postup při vyřizování parkovací karty

Podání žádosti

Při žádosti o vydání parkovací karty je v prvé řadě nutné prokázat splnění podmínek na vydání parkovací karty, což znamená prokázat právní vztahparkovací zóně s vozidlu.

prokázání vztahu k parkovací zóně je třeba předložit průkaz totožnosti, ze kterého je patrné trvalé bydliště nebo výpis z katastru nemovitostí, prokazující vlastnictví nemovitosti v lokalitě, případně výpis z veřejného či živnostenského rejstříku se zápisem sídla či provozovny v lokalitě pro kterou žádáte parkovací kartu. SMCH potřebuje pouze informace, které potvrdí, že Vy konkrétně máte trvalé bydliště, vlastníte nemovitost či máte provozovnu nebo sídlo v dané lokalitě.

prokázání právního vztahu k vozidlu je třeba předložit velký technický průkaz, leasingovou či úvěrovou smlouvou nebo potvrzením o příjmu ze závislé činnosti, ze kterého postačí aby byl patrný Váš vztah k danému vozidlu.

Při elektronické žádosti postačí do elektronického formuláře nahrát kopie požadovaných dokumentů:

 • Občanský průkaz, ze které bude patrné celé Vaše jméno a datum narození (jednoznačná identifikace žadatele), adresa trvalého pobytu (vztah k lokalitě) a číslo občanského průkazu na obou stranách občanského průkazu (jméno a datum narození je na první straně občanského průkazu, zatímco adresa trvalého bydliště je na druhé a pouze z čísla občanského průkazu je možné potvrdit, že jde o kopii téhož dokladu).
 • Výpis z katastru nemovitostí ne starší 3 měsíců, ze kterého bude patrno Vaše vlastnické právo (jméno příjmení a datum narození) a adresa nemovitosti (vztah k lokalitě) k prokazování vztahu k lokalitě vlastnictvím nemovitosti.
 • Výpis z veřejného či živnostenského rejstříku k prokázání provozovny či sídla v lokalitě ze kterého bude patrný název společnosti či firmy a adresa sídla či provozovny.
 • Velký technický průkaz vozidla, ze kterého SMCH postačí Vaše jméno v kolonce provozovatel (jednoznačná identifikace) a SPZ vozidla k prokázání vztahu k vozidlu.
 • V případě, že nejste vlastníkem vozidla doložte leasingovou nebo úvěrovou smlouv, potvrzení o příjmu ze závislé činnosti. Platí stejná pravidla – SMCH potřebuje pouze osobní údaje nutné k jednoznačnému ověření, že se jedná o Vás a o vozidlo, na které žádáte vystavení parkovací karty.

 

Při osobní žádosti je třeba předložit OP a technický průkaz vozidla (případně jiné výše uvedené dokumenty) na informačním servisu v budově Magistrátu města Chomutova, Zborovská 4602, minimálně ve stejném rozsahu jako při elektronické žádosti.

Zbytek údajů na požadovaných dokumentech může být zneviditelněn, začerněn či jinak zakryt s ohledem na zásadu minimalizace osobních údajů – jiné, než výše uvedené osobní údaje SMCH nepotřebuje.

Minimální rozsah poskytovaných osobních údajů na kopii OÚ prokazující splnění podmínek pro vystavení parkovací karty

Takto může vypadat přední strana OP                                   Takto může vypadat zadní strana OP

Obdobně lze postupovat i při poskytování kopie technického průkazu vozidla k prokázání vztahu k vozidlu či dalších dokumentů. V takovém případě postačí, pokud z nich budou patrné potřebné výše uvedené údaje.

Postup po doložení požadovaných dokumentů

Po ověření splnění podmínek pro vystavení parkovací karty bude nahlédnuto do registru dlužníků města, zdali nemáte nějaký dluh vůči SMCH. Pokud by nějaký dluh vůči SMCH existoval, bude vydání parkovací karty pozastaveno do doby, než bude dluh uhrazen. V případě, že žádný dluh není evidován, budou vygenerovány platební údaje k úhradě parkovného, kterou je možno následně uhradit osobně v pokladně na MMCH či bezhotovostně (bankovní převod, složenka,…). Po zaplacení budete informováni o platnosti parkovací karty – v případě elektronické žádosti na email uvedeným ve formuláři, v případě osobní žádosti po předložení dokladu o zaplacení.

Nakládání se získanými osobními údaji

V případě elektronické žádosti jsou Vámi poskytnuté osobní údaje zpracovávány pouze po dobu potřebnou k ověření, zda jste splnili podmínky pro vydání parkovací karty a ověření bezdlužnosti vůči SMCH. Poté jsou okamžitě nenávratně odstraněny.

Při osobní žádosti se kopie poskytovaných dokumentů nevytváří – zaměstnanci informačního servisu pouze ověří Váš vztah k lokalitě a vozidlu nahlédnutím do požadovaných dokumentů a ty Vám následně vrátí.

Veškeré dokumenty obsahující osobní údaje jsou zpřístupněny pouze zaměstnancům informačního servisu, kteří vystavují parkovací karty, nikdo další k nim nemá přístup. Následně jsou informace týkající se držitele parkovací karty (jméno, příjmení, trvalé bydliště a datum narození) a vozidla (typ vozidla, barva a SPZ) zadány do aplikace MP manager, která slouží k Městské policii ke kontrole, zda má vozidlo platnou parkovací kartu ke stání v parkovací zóně při kontrolách dodržování nařízení.

Elektronická žádost o parkovací kartu

 • Kliknete na odkaz zde a otevře se Vám interaktivní formulář žádosti o parkovací kartu
 • Vyberete si typ parkovací karty o kterou žádáte (rezidentní nebo abonentní)
 • Vyplníte požadované informace o Vaší osobě a Vašem vozidle
 • Připojíte k žádosti požadované přílohy podle typu žádosti (rezidentní nebo abonentní)
 • Odešlete žádost na podatelnu města, kde bude přesměrovaná na určeného pracovníka
 • Obdržíte informaci o odeslání do emailu
 • Určený pracovník města ověří dodané podklady a vystaví žádost o platbu, která bude odeslaná na
  Váš email
 • Po uhrazení předepsané platby a připsání na účet města bude aktivována Vaše parkovací karta, zcela bez toho, abyste museli chodit na úřad.

Často kladené dotazy

Bydlím v nájmu v oblasti placeného stání, ale nemám zde trvalé bydliště, mohu zakoupit
kartu?

V takovém případě parkovací kartu vyřídit nelze, protože podmínkou je trvalý pobyt nebo vlastnictví nemovitosti.

Mohu si nechat vystavit parkovací kartu na vozidlo, které používám já, ale vlastní někdo
jiný z rodiny?

Kartu si můžete nechat vystavit pouze na vozidlo, u kterého prokážete právní vztah k vozidlu (například technický průkaz nebo osvědčení o registraci vozidla, smlouva s leasingovou společností nebo potvrzení od zaměstnavatele).

Mám nárok jako držitel průkazu ZTP na nějakou slevu na parkovací kartu do zóny?

Na držitele průkazu ZTP se nevztahují žádné slevy při vydání parkovací karty.

Mohu změnit RZ u již zaplacené karty?

Parkovací kartu lze změnit na jinou registrační značku. Stačí prokázat právní vztah k novému vozidlu (například technický průkaz nebo osvědčení o registraci vozidla, smlouva s leasingovou společností nebo potvrzení od zaměstnavatele).

Změny jsou prováděny bez poplatku.

Jak mám postupovat, když mám z autoservisu půjčené náhradní vozidlo?

U parkovací karty lze dočasně změnit RZ na základě předložení smlouvy o zapůjčení vozidla z autoservisu.

Kde mám parkovat, když je v ulici, kde bydlím a běžně parkuji uzavírka?

Parkovací karta je vydávána na oblast, takže můžete parkovat v nejbližší možné ulici, ve které je karta platná.

Lze vrátit poplatek za parkovací kartu z důvodu prodeje nebo likvidace vozidla?

Poplatky za parkovací karty nelze vracet.

Mohu si pořídit parkovací kartu na dvě vozidla když je používám střídavě a parkuji vždy jedním vozidlem?

Parkovací karta je vydávána pouze na jedno vozidlo.

Jak mám postupovat, když mám vozidlo od zaměstnavatele?

Po předložení potvrzení od zaměstnavatele o zapůjčení vozidla k soukromým účelům vám bude vydána abonentní parkovací karta.

Mohu si zakoupit parkovací kartu pro návštěvu (týdenní, denní)?

Parkovací karty pro návštěvy vydat nelze.

Kde mohu najít nařízení města k organizování dopravy?

Nařízení č.2/2021 upravující organizování dopravy na území města Chomutova je ke stažení na stránkách města v části Vyhlášky a nařízení. Přímý odkaz zde.

Kontakty

Provozovatel
STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
Zborovská 4602
430 28 Chomutov

IČO
00261891

DIČ
CZ00261891

E-mail
parkovani@chomutov.cz

Informace
474 637 111
Městská policie tel. 156